ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
วิสัยทัศน์ / ปรัชญา

ภายในปีการศึกษา 2557 โรงเรียนตลิ่งชันวิทยานุสรณ์จัดสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้ของผู้เรียน มุ่งพัฒนาให้ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน เน้นการมีส่วนร่วมของชุมชน พร้อมรับการเปิดประตูสู่อาเซียน