ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
พันธกิจ / เป้าหมาย
พันธกิจ / เป้าหมาย

พันธกิจ
         
1. พัฒนาสภาพแวดล้อมของโรงเรียนให้เอื้อต่อการเรียนรู้ของผู้เรียน
          2.  สร้างความเข็มแข็งในการจัดกระบวนการเรียนรู้
ให้ผู้เรียนมีคุณธรรมนำความรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง รักความเป็นไทยและท้องถิ่น

3. ส่งเสริม สนับสนุนให้มีการจัดการเรียนรู้ ให้ผู้เรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานการเรียนรู้ของหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551
          4. ส่งเสริม สนับสนุนให้มีการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาให้ผู้เรียนมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551

5. ส่งเสริมสนับสนุนให้ชุมชนและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา
          6.  จัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เน้นให้ผู้เรียนมีความพร้อมในการเปิดประตูสู่อาเซียนในปีพุทธศักราช 2558

 

 

 

 

เป้าประสงค์
           1. โรงเรียนได้รับการพัฒนาด้านอาคารสถานที่ ภูมิทัศน์ แหล่งเรียนรู้ที่เอื้อต่อการเรียนรู้ของผู้เรียน
          2.  ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรมตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง รักความเป็นไทย และท้องถิ่น ร้อยละ 90

3. ผู้เรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานการเรียนรู้ของหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ร้อยละ 90
          4.  ผู้เรียนได้รับการพัฒนาให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551  ร้อยละ 90

5. ชุมชนและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาให้มากขึ้น
          6.  ผู้เรียนมีความพร้อมในการเปิดประตูสู่อาเซียน ในปีพุทธศักราช 2558 อย่างน้อยร้อยละ 80