ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข้อมูลนักเรียน
ข้อมูลนักเรียน

ข้อมูลนักเรียนโรงเรียนตลิ่งชั้นวิทยานุสรณ์

ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2556

 

ระดับชั้น

จำนวนนักเรียน

รวม

ชาย

หญิง

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

14

9

23

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

13

11

24

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

7

5

12

รวม

34

25

59

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

26

17

43

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5

15

18

33

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

12

11

23

รวม

53

46

99

รวมทั้งสิ้น

87

71

158

Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 33 KB