ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการเดินทา
ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 148.54 KB