ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
การจัดซื้อจัดจ้าง
การจัดซื้อวัสดุโดยวิธีตกลงราคา วงเงินไม่เกิน 10,000 บาท
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 98.5 KB
การจัดซื้อวัสดุโดยวิธีตกลงราคา วงเงินเกิน 10,000 บาท
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 146.5 KB
กการดำเนินการจัดซื้อวัสดุกรณีจำเป็นและเร่งด่วน โดยวิธีตกลงราคา
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 55.5 KB
การดำเนินการจัดซื้อวัสดุและครุภัณฑ์โดยวิธีสอบราคา
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 981 KB
ระบบอีเล็คทรอนิก
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 4.09 MB
แบบฟอร์มการจัดซื้อจัดจ้างครุภัณฑ์แบบสอบราคา
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 1.64 MB
หลักเกณฑ์การคำนวณราคากลาง
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 3.54 MB