ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ทำเนียบผู้บริหาร
ชื่อ-นามสกุล : ว่าที่ร้อยตรีธีระวัฒน์ คำชุ่ม
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียนตลิ่งชันวิทยานุสรณ์
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 29 มกราคม พ.ศ. 2564