ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
การทดสอบระดับชาติ O-NET
คะแนนสอบ O-NET ม.6 ปีการศึกษา 2556 (อ่าน 406) 14 พ.ค. 58
คะแนนสอบ O-NET ม.3 ปีการศึกษา 2556 (อ่าน 388) 14 พ.ค. 58
คะแนนสอบ O-NET ป.6 ปีการศึกษา 2556 (อ่าน 393) 14 พ.ค. 58
คะแนนสอบ O-NET ม.6 ปีการศึกษา 2557 (อ่าน 404) 14 พ.ค. 58
คะแนนสอบ O-NET ม.3 ปีการศึกษา 2557 (อ่าน 402) 14 พ.ค. 58
คะแนนสอบ O-NET ป.6 ปีการศึกษา 2557 (อ่าน 695) 14 พ.ค. 58
คะแนนสอบ O-NET ป. 6 ปีการศึกษา 2554 (ขีดจำกัดล่าง) (อ่าน 734) 27 มี.ค. 56
คะแนนสอบ O-NET ป. ุ6 ปีการศึกษา 2553 (ขีดจำกัดล่าง) (อ่าน 884) 27 มี.ค. 56
คะแนนสอบ O-NET ม. 6 ปีการศึกษา 2553 (ขีดจำกัดล่าง) (อ่าน 831) 27 มี.ค. 56
คะแนนสอบ O-NET ม. 3 ปีการศึกษา 2553 (ขีดจำกัดล่าง) (อ่าน 891) 27 มี.ค. 56
ค่าสถิติการสอบ O-NET ชั้น ป.6 ปีการศึกษา 2555 (อ่าน 830) 26 มี.ค. 56
ค่าสถิติการสอบ O-NET ชั้น ม.6 ปีการศึกษา 2555 (อ่าน 751) 26 มี.ค. 56
ค่าสถิติการสอบ O-NET ชั้น ม.3 ปีการศึกษา 2555 (อ่าน 742) 26 มี.ค. 56
คะแนนสอบ O-NET ม. 6 ปีการศึกษา 2554 (ขีดจำกัดล่าง) (อ่าน 1503) 08 มิ.ย. 55
คะแนนสอบ O-NET ม. 3 ปีการศึกษา 2554 (ขีดจำกัดล่าง) (อ่าน 940) 08 มิ.ย. 55
คะแนนสอบ O-NET ป. 6 ปีการศึกษา 2554 (ขีดจำกัดล่าง) (อ่าน 846) 08 มิ.ย. 55
ขีดจำกัดล่าง ปีการศึกษา 2553 และปีการศึกษา 2554 (อ่าน 892) 06 มิ.ย. 55
อันดับ 1 ผลการพัฒนา O-NET ปีการศึกษา 2554 ของ สพม.38 (อ่าน 907) 10 พ.ค. 55
รัฐมนตรีดีใจ ผลสอบ O-NET เพิ่ม (อ่าน 740) 27 เม.ย. 55
ผลสอบ O-NET ชั้น ป. 6 และชั้น ม. 3 (อ่าน 1218) 27 เม.ย. 55
จุดยืน สมศ. (อ่าน 761) 25 เม.ย. 55
ถอดบทเรียนผลสอบ O-NET ชั้นมัธยมศึกษาปีมี่ 6 ปีการศึกษา 2555 (อ่าน 888) 13 เม.ย. 55
การจัดสอบ O-NET รอบพิเศษ (อ่าน 751) 06 เม.ย. 55
ค่าสถิติพื้นฐานสอบO-NET ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2554 (อ่าน 846) 06 เม.ย. 55
รูปแบบกระดาษคำตอบ ข้อสอบ O-NET ชั้น ม. 6 (อ่าน 1119) 14 ม.ค. 55
รูปแบบกระดาษคำตอบ ข้อสอบ O-NET ชั้น ม. 3 (อ่าน 792) 14 ม.ค. 55
จำนวนข้อสอบ O-NET ม.6 ปีการศึกษา 2554 (อ่าน 935) 14 ม.ค. 55
จำนวนข้อสอบ O-NET ม.3 ปีการศึกษา 2554 (อ่าน 835) 14 ม.ค. 55
ผลสอบ O-NET ป. 6 ปีการศึกษา 2553 (อ่าน 889) 30 ธ.ค. 54
ผลสอบ O-NET ป. 6 ปีการศึกษา 2552 (อ่าน 974) 30 ธ.ค. 54
ผลสอบ O-NET ม. 6 ปีการศึกษา 2553 (อ่าน 911) 30 ธ.ค. 54
ผลสอบ O-NET ม. 6 ปีการศึกษา 2552 (อ่าน 909) 30 ธ.ค. 54
ผลสอบ O-NET ม. 3 ปีการศึกษา 2553 (อ่าน 913) 30 ธ.ค. 54
ผลสอบ O-NET ม. 3 ปีการศึกษา 2552 (อ่าน 889) 30 ธ.ค. 54