ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
การทดสอบระดับชาติ O-NET
คะแนนสอบ O-NET ป.6 ปีการศึกษา 2556 (อ่าน 4192) 14 พ.ค. 58
คะแนนสอบ O-NET ป.6 ปีการศึกษา 2557 (อ่าน 4438) 14 พ.ค. 58
คะแนนสอบ O-NET ม.6 ปีการศึกษา 2556 (อ่าน 4257) 14 พ.ค. 58
คะแนนสอบ O-NET ม.3 ปีการศึกษา 2557 (อ่าน 4230) 14 พ.ค. 58
คะแนนสอบ O-NET ม.6 ปีการศึกษา 2557 (อ่าน 4225) 14 พ.ค. 58
คะแนนสอบ O-NET ม.3 ปีการศึกษา 2556 (อ่าน 4130) 14 พ.ค. 58
คะแนนสอบ O-NET ป. 6 ปีการศึกษา 2554 (ขีดจำกัดล่าง) (อ่าน 4541) 27 มี.ค. 56
คะแนนสอบ O-NET ป. ุ6 ปีการศึกษา 2553 (ขีดจำกัดล่าง) (อ่าน 4636) 27 มี.ค. 56
คะแนนสอบ O-NET ม. 6 ปีการศึกษา 2553 (ขีดจำกัดล่าง) (อ่าน 4649) 27 มี.ค. 56
คะแนนสอบ O-NET ม. 3 ปีการศึกษา 2553 (ขีดจำกัดล่าง) (อ่าน 4678) 27 มี.ค. 56
ค่าสถิติการสอบ O-NET ชั้น ป.6 ปีการศึกษา 2555 (อ่าน 4113) 26 มี.ค. 56
ค่าสถิติการสอบ O-NET ชั้น ม.6 ปีการศึกษา 2555 (อ่าน 4055) 26 มี.ค. 56
ค่าสถิติการสอบ O-NET ชั้น ม.3 ปีการศึกษา 2555 (อ่าน 4032) 26 มี.ค. 56
คะแนนสอบ O-NET ม. 6 ปีการศึกษา 2554 (ขีดจำกัดล่าง) (อ่าน 4765) 08 มิ.ย. 55
คะแนนสอบ O-NET ม. 3 ปีการศึกษา 2554 (ขีดจำกัดล่าง) (อ่าน 4203) 08 มิ.ย. 55
คะแนนสอบ O-NET ป. 6 ปีการศึกษา 2554 (ขีดจำกัดล่าง) (อ่าน 4151) 08 มิ.ย. 55
ขีดจำกัดล่าง ปีการศึกษา 2553 และปีการศึกษา 2554 (อ่าน 4193) 06 มิ.ย. 55
อันดับ 1 ผลการพัฒนา O-NET ปีการศึกษา 2554 ของ สพม.38 (อ่าน 4248) 10 พ.ค. 55
รัฐมนตรีดีใจ ผลสอบ O-NET เพิ่ม (อ่าน 3999) 27 เม.ย. 55
ผลสอบ O-NET ชั้น ป. 6 และชั้น ม. 3 (อ่าน 4439) 27 เม.ย. 55
จุดยืน สมศ. (อ่าน 4006) 25 เม.ย. 55
ถอดบทเรียนผลสอบ O-NET ชั้นมัธยมศึกษาปีมี่ 6 ปีการศึกษา 2555 (อ่าน 4204) 13 เม.ย. 55
การจัดสอบ O-NET รอบพิเศษ (อ่าน 4056) 06 เม.ย. 55
ค่าสถิติพื้นฐานสอบO-NET ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2554 (อ่าน 4127) 06 เม.ย. 55
รูปแบบกระดาษคำตอบ ข้อสอบ O-NET ชั้น ม. 6 (อ่าน 4417) 14 ม.ค. 55
รูปแบบกระดาษคำตอบ ข้อสอบ O-NET ชั้น ม. 3 (อ่าน 4027) 14 ม.ค. 55
จำนวนข้อสอบ O-NET ม.6 ปีการศึกษา 2554 (อ่าน 4246) 14 ม.ค. 55
จำนวนข้อสอบ O-NET ม.3 ปีการศึกษา 2554 (อ่าน 4138) 14 ม.ค. 55
ผลสอบ O-NET ป. 6 ปีการศึกษา 2553 (อ่าน 4179) 30 ธ.ค. 54
ผลสอบ O-NET ป. 6 ปีการศึกษา 2552 (อ่าน 4303) 30 ธ.ค. 54
ผลสอบ O-NET ม. 6 ปีการศึกษา 2553 (อ่าน 4206) 30 ธ.ค. 54
ผลสอบ O-NET ม. 6 ปีการศึกษา 2552 (อ่าน 4197) 30 ธ.ค. 54
ผลสอบ O-NET ม. 3 ปีการศึกษา 2553 (อ่าน 4261) 30 ธ.ค. 54
ผลสอบ O-NET ม. 3 ปีการศึกษา 2552 (อ่าน 4219) 30 ธ.ค. 54