ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
การทดสอบระดับชาติ O-NET
คะแนนสอบ O-NET ม.6 ปีการศึกษา 2556 (อ่าน 372) 14 พ.ค. 58
คะแนนสอบ O-NET ม.3 ปีการศึกษา 2556 (อ่าน 356) 14 พ.ค. 58
คะแนนสอบ O-NET ป.6 ปีการศึกษา 2556 (อ่าน 360) 14 พ.ค. 58
คะแนนสอบ O-NET ม.6 ปีการศึกษา 2557 (อ่าน 370) 14 พ.ค. 58
คะแนนสอบ O-NET ม.3 ปีการศึกษา 2557 (อ่าน 367) 14 พ.ค. 58
คะแนนสอบ O-NET ป.6 ปีการศึกษา 2557 (อ่าน 624) 14 พ.ค. 58
คะแนนสอบ O-NET ป. 6 ปีการศึกษา 2554 (ขีดจำกัดล่าง) (อ่าน 700) 27 มี.ค. 56
คะแนนสอบ O-NET ป. ุ6 ปีการศึกษา 2553 (ขีดจำกัดล่าง) (อ่าน 853) 27 มี.ค. 56
คะแนนสอบ O-NET ม. 6 ปีการศึกษา 2553 (ขีดจำกัดล่าง) (อ่าน 795) 27 มี.ค. 56
คะแนนสอบ O-NET ม. 3 ปีการศึกษา 2553 (ขีดจำกัดล่าง) (อ่าน 847) 27 มี.ค. 56
ค่าสถิติการสอบ O-NET ชั้น ป.6 ปีการศึกษา 2555 (อ่าน 819) 26 มี.ค. 56
ค่าสถิติการสอบ O-NET ชั้น ม.6 ปีการศึกษา 2555 (อ่าน 741) 26 มี.ค. 56
ค่าสถิติการสอบ O-NET ชั้น ม.3 ปีการศึกษา 2555 (อ่าน 732) 26 มี.ค. 56
คะแนนสอบ O-NET ม. 6 ปีการศึกษา 2554 (ขีดจำกัดล่าง) (อ่าน 1492) 08 มิ.ย. 55
คะแนนสอบ O-NET ม. 3 ปีการศึกษา 2554 (ขีดจำกัดล่าง) (อ่าน 930) 08 มิ.ย. 55
คะแนนสอบ O-NET ป. 6 ปีการศึกษา 2554 (ขีดจำกัดล่าง) (อ่าน 835) 08 มิ.ย. 55
ขีดจำกัดล่าง ปีการศึกษา 2553 และปีการศึกษา 2554 (อ่าน 881) 06 มิ.ย. 55
อันดับ 1 ผลการพัฒนา O-NET ปีการศึกษา 2554 ของ สพม.38 (อ่าน 895) 10 พ.ค. 55
รัฐมนตรีดีใจ ผลสอบ O-NET เพิ่ม (อ่าน 729) 27 เม.ย. 55
ผลสอบ O-NET ชั้น ป. 6 และชั้น ม. 3 (อ่าน 1207) 27 เม.ย. 55
จุดยืน สมศ. (อ่าน 751) 25 เม.ย. 55
ถอดบทเรียนผลสอบ O-NET ชั้นมัธยมศึกษาปีมี่ 6 ปีการศึกษา 2555 (อ่าน 877) 13 เม.ย. 55
การจัดสอบ O-NET รอบพิเศษ (อ่าน 739) 06 เม.ย. 55
ค่าสถิติพื้นฐานสอบO-NET ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2554 (อ่าน 836) 06 เม.ย. 55
รูปแบบกระดาษคำตอบ ข้อสอบ O-NET ชั้น ม. 6 (อ่าน 1108) 14 ม.ค. 55
รูปแบบกระดาษคำตอบ ข้อสอบ O-NET ชั้น ม. 3 (อ่าน 781) 14 ม.ค. 55
จำนวนข้อสอบ O-NET ม.6 ปีการศึกษา 2554 (อ่าน 924) 14 ม.ค. 55
จำนวนข้อสอบ O-NET ม.3 ปีการศึกษา 2554 (อ่าน 825) 14 ม.ค. 55
ผลสอบ O-NET ป. 6 ปีการศึกษา 2553 (อ่าน 879) 30 ธ.ค. 54
ผลสอบ O-NET ป. 6 ปีการศึกษา 2552 (อ่าน 964) 30 ธ.ค. 54
ผลสอบ O-NET ม. 6 ปีการศึกษา 2553 (อ่าน 901) 30 ธ.ค. 54
ผลสอบ O-NET ม. 6 ปีการศึกษา 2552 (อ่าน 897) 30 ธ.ค. 54
ผลสอบ O-NET ม. 3 ปีการศึกษา 2553 (อ่าน 903) 30 ธ.ค. 54
ผลสอบ O-NET ม. 3 ปีการศึกษา 2552 (อ่าน 879) 30 ธ.ค. 54