ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
การทดสอบระดับชาติ O-NET
คะแนนสอบ O-NET ม.6 ปีการศึกษา 2556 (อ่าน 396) 14 พ.ค. 58
คะแนนสอบ O-NET ม.3 ปีการศึกษา 2556 (อ่าน 379) 14 พ.ค. 58
คะแนนสอบ O-NET ป.6 ปีการศึกษา 2556 (อ่าน 383) 14 พ.ค. 58
คะแนนสอบ O-NET ม.6 ปีการศึกษา 2557 (อ่าน 394) 14 พ.ค. 58
คะแนนสอบ O-NET ม.3 ปีการศึกษา 2557 (อ่าน 390) 14 พ.ค. 58
คะแนนสอบ O-NET ป.6 ปีการศึกษา 2557 (อ่าน 651) 14 พ.ค. 58
คะแนนสอบ O-NET ป. 6 ปีการศึกษา 2554 (ขีดจำกัดล่าง) (อ่าน 725) 27 มี.ค. 56
คะแนนสอบ O-NET ป. ุ6 ปีการศึกษา 2553 (ขีดจำกัดล่าง) (อ่าน 874) 27 มี.ค. 56
คะแนนสอบ O-NET ม. 6 ปีการศึกษา 2553 (ขีดจำกัดล่าง) (อ่าน 822) 27 มี.ค. 56
คะแนนสอบ O-NET ม. 3 ปีการศึกษา 2553 (ขีดจำกัดล่าง) (อ่าน 880) 27 มี.ค. 56
ค่าสถิติการสอบ O-NET ชั้น ป.6 ปีการศึกษา 2555 (อ่าน 828) 26 มี.ค. 56
ค่าสถิติการสอบ O-NET ชั้น ม.6 ปีการศึกษา 2555 (อ่าน 749) 26 มี.ค. 56
ค่าสถิติการสอบ O-NET ชั้น ม.3 ปีการศึกษา 2555 (อ่าน 740) 26 มี.ค. 56
คะแนนสอบ O-NET ม. 6 ปีการศึกษา 2554 (ขีดจำกัดล่าง) (อ่าน 1501) 08 มิ.ย. 55
คะแนนสอบ O-NET ม. 3 ปีการศึกษา 2554 (ขีดจำกัดล่าง) (อ่าน 938) 08 มิ.ย. 55
คะแนนสอบ O-NET ป. 6 ปีการศึกษา 2554 (ขีดจำกัดล่าง) (อ่าน 844) 08 มิ.ย. 55
ขีดจำกัดล่าง ปีการศึกษา 2553 และปีการศึกษา 2554 (อ่าน 890) 06 มิ.ย. 55
อันดับ 1 ผลการพัฒนา O-NET ปีการศึกษา 2554 ของ สพม.38 (อ่าน 904) 10 พ.ค. 55
รัฐมนตรีดีใจ ผลสอบ O-NET เพิ่ม (อ่าน 737) 27 เม.ย. 55
ผลสอบ O-NET ชั้น ป. 6 และชั้น ม. 3 (อ่าน 1215) 27 เม.ย. 55
จุดยืน สมศ. (อ่าน 759) 25 เม.ย. 55
ถอดบทเรียนผลสอบ O-NET ชั้นมัธยมศึกษาปีมี่ 6 ปีการศึกษา 2555 (อ่าน 886) 13 เม.ย. 55
การจัดสอบ O-NET รอบพิเศษ (อ่าน 747) 06 เม.ย. 55
ค่าสถิติพื้นฐานสอบO-NET ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2554 (อ่าน 844) 06 เม.ย. 55
รูปแบบกระดาษคำตอบ ข้อสอบ O-NET ชั้น ม. 6 (อ่าน 1117) 14 ม.ค. 55
รูปแบบกระดาษคำตอบ ข้อสอบ O-NET ชั้น ม. 3 (อ่าน 790) 14 ม.ค. 55
จำนวนข้อสอบ O-NET ม.6 ปีการศึกษา 2554 (อ่าน 932) 14 ม.ค. 55
จำนวนข้อสอบ O-NET ม.3 ปีการศึกษา 2554 (อ่าน 833) 14 ม.ค. 55
ผลสอบ O-NET ป. 6 ปีการศึกษา 2553 (อ่าน 887) 30 ธ.ค. 54
ผลสอบ O-NET ป. 6 ปีการศึกษา 2552 (อ่าน 972) 30 ธ.ค. 54
ผลสอบ O-NET ม. 6 ปีการศึกษา 2553 (อ่าน 909) 30 ธ.ค. 54
ผลสอบ O-NET ม. 6 ปีการศึกษา 2552 (อ่าน 906) 30 ธ.ค. 54
ผลสอบ O-NET ม. 3 ปีการศึกษา 2553 (อ่าน 911) 30 ธ.ค. 54
ผลสอบ O-NET ม. 3 ปีการศึกษา 2552 (อ่าน 887) 30 ธ.ค. 54