ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
การประกันคุณภาพการศึกษา
รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา SAR ปี 2563 (อ่าน 3) 13 พ.ค. 64
รายงานประจำปีของสถานศึกษา ประจำปี 2559 (SAR) (อ่าน 3881) 22 มิ.ย. 60
รายชื่อสถานศึกษาที่จะประเมินภายนอกรอบสามจาก สมศ. ปีงบประมาณ 2557 ระยะที่ 2 (อ่าน 4979) 13 ต.ค. 56
รายชื่อสถานศึกษาที่จะประเมินภายนอกรอบสามจาก สมศ. ปีงบประมาณ 2557 ระยะที่ 1 (อ่าน 4561) 13 ต.ค. 56
สมศ. ประกาศรายชื่อสถานศึกษาที่จะประเมินภายนอกรอบสาม ปีงบประมาณ 2557 ระยะที่ 1 และระยะที่ 2 (อ่าน 4833) 13 ต.ค. 56
รายชื่อสถานศึกษาที่ สมศ.ประกาศประเมินรอบสาม ปีงบประมาณ 2557 (อ่าน 4884) 31 ส.ค. 56
ประกาศ สมศ. รายชื่อสถานศึกษาประเมินรอบสาม ปีงบประมาณ 2557 (อ่าน 5404) 31 ส.ค. 56
การนำผลสอบ O-NET ไปบริหารพัฒนาการเรียนการสอน (อ่าน 4553) 22 มี.ค. 56
รายชื่อโรงเรียนประเมินภายนอกรอบสาม ระยะที่ 3 ปี 2556 (อ่าน 5465) 11 มี.ค. 56
แนวการเขียนรายงานประจำปี SAR (อ่าน 5269) 14 ธ.ค. 55
ปฎิทินการประเมินสถานศึกษาของ สมศ. รอบสาม ปีงบประมาณ 2556 (สุโขทัย กลุ่ม 3) (อ่าน 4667) 10 ธ.ค. 55
ปฎิทินการประเมินสถานศึกษาของ สมศ. รอบสาม ปีงบประมาณ 2556 (สุโขทัย กลุ่ม 2) (อ่าน 4326) 10 ธ.ค. 55
ปฎิทินการประเมินสถานศึกษาของ สมศ. รอบสาม ปีงบประมาณ 2556 (สุโขทัย กลุ่ม 1) (อ่าน 4058) 10 ธ.ค. 55
รายชื่อสถานศึกษาที่จะประเมินรอบสามจาก สมศ. ปีงบประมาณ 2556 ระยะที่ 1 และระยะที่ 2 (อ่าน 4189) 10 ธ.ค. 55
ประกาศสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) การประเมินรอบสาม ปีงบประมาณ 2556 ระยะที่ (อ่าน 3961) 10 ธ.ค. 55
กำหนดการประเมินภายนอกรอบสาม จาก สมศ. ปีงบประมาณ 2555 (ระยะที่ 2) (อ่าน 4530) 10 มิ.ย. 55
Template การประเมินภายนอกรอบสาม (จาก สมศ.) (อ่าน 4606) 10 มิ.ย. 55
คู่มือการประเมินภายนอก ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ฉบับผู้ประเมิน) (อ่าน 4022) 15 เม.ย. 55
คู่มือการประเมินภายนอก ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ฉบับสถานศึกษา) (อ่าน 3957) 15 เม.ย. 55
การประชุมวิชาการระดับชาติ พ.ศ.2555 ของ สมศ. (อ่าน 4251) 15 เม.ย. 55
มาตรฐานการศึกษาโรงเรียนตลิ่งชันวิทยานุสรณ์ (อ่าน 4021) 02 ก.พ. 55
แผนปฏิบัติราชการสี่ปี สพฐ. (2555-2558) (อ่าน 4089) 02 ก.พ. 55
ประกาศใช้มาตรฐานการประกันคุณภาพการศึกษา (อ่าน 4130) 02 ก.พ. 55
มาตรฐานการประกันคุณภาพการศึกษา (ศธ) (อ่าน 4103) 02 ก.พ. 55
บันทึกภาคสนาม การประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม ปีงบประมาณ 2555 (อ่าน 4322) 01 ก.พ. 55
Template โปรแกรมช่วยประมวลผลการประเมินรอบสาม ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน (อ่าน 4322) 01 ก.พ. 55
แบบตรวจสอบคุณภาพการศึกษาเพื่อรองรับการประเมินภายในจาก สพม.38 (อ่าน 4008) 01 ก.พ. 55
แนวการเขียนรายงานประจำปี (อ่าน 4112) 19 ม.ค. 55
ใบแทรกที่ 4 (อ่าน 4207) 01 ม.ค. 55
ใบแทรกคำผิดที่ 3 (อ่าน 4325) 01 ม.ค. 55
ใบแทรกคำผิด 2 พื้นฐาน (อ่าน 4207) 01 ม.ค. 55
ใบแทรกคำผิด 1 พื้นฐาน (อ่าน 4224) 01 ม.ค. 55
ตัวบ่งชี้และเกณฑ์ประเมินรอบสาม(ระดับขั้นพื้นฐาน) (อ่าน 4186) 01 ม.ค. 55