ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางลัดดาวัลย์ แสนสูน
ครูผู้ช่วย
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาไทย