ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นางพัชราพรรณ ฉัมมาลี
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4

นายกิตติพงษ์ ยานุกูล
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3

นางสาวธนาภรณ์ คชแก้ว
พนักงานราชการ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1