ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางสาววาเลน สวัสดี
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2

นางสาวนันทิตา มงคลศรี
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6