ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

นางณัฏฐชา อำพร
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

นางสาวอัญญารัตน์ คำก้อน
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/0

นายณรงค์ อินหมู
บุคลากรวิทยาศาสตร์
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/0

นายจักรกฤษ กราบกราน
ครู คศ.1