ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

นางณัฏฐชา อำพร
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

นางสาวอัญญารัตน์ คำก้อน
ครู คศ.1

นายณรงค์ อินหมู
บุคลากรวิทยาศาสตร์

นายจักรกฤษ กราบกราน
ครู คศ.1