ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นายประสิทธิ์ แสนสูน
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นายวิสิทธิ์ โสภาคำ
พนักงานราชการ