ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯการงานอาชีพ

นางสาวธัญทิวา เย็นใจดี
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯการงานอาชีพ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6

นางวิไลวรรณ วิวัฒนานนท์
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4/1