ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

นางสาวธัญทิวา เย็นใจดี
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

นางสาววิไลวรรณ สว่างศรี
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4/1