ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
คณะกรรมการสถานศึกษา
ชื่อ-นามสกุล : นายสนม เอี่ยมสอาด
ตำแหน่ง : ประธานกรรมการ
ผู้แทนจาก : ประธานกรรมการ
เบอร์โทร : 081-0433607
ชื่อ-นามสกุล : นายฉลอง บุญชูช่วย
ตำแหน่ง : กรรมการ
ผู้แทนจาก : กรรมการผู้แทนผู้ปกครอง
เบอร์โทร : 086-2175928
ชื่อ-นามสกุล : นายนิพนธ์ ภูมี
ตำแหน่ง : กรรมการ
ผู้แทนจาก : กรรมการผู้แทนองค์กรชุมชน
เบอร์โทร : 089-2671208
ชื่อ-นามสกุล : นายวิโรจน์ ผ่องใส
ตำแหน่ง : กรรมการ
ผู้แทนจาก : กรรมการผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เบอร์โทร : 080-6825742
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวเตือนจิต สุริยะลังกา
ตำแหน่ง : กรรมการ
ผู้แทนจาก : กรรมการผู้แทนศิษย์เก่า
เบอร์โทร : 087-8382474
ชื่อ-นามสกุล : นายบุญตา มาตรปัญญา
ตำแหน่ง : กรรมการ
ผู้แทนจาก : กรรมการผู้ทรางคุณวุฒิ
เบอร์โทร : 084-7137571
ชื่อ-นามสกุล : พระใบฎีกาสัมฤทธิ์ สุตฺจิตโต
ตำแหน่ง : กรรมการ
ผู้แทนจาก : กรรมการผู้แทนองค์กรศาสนา
ชื่อ-นามสกุล : นางนฤมล อรชร
ตำแหน่ง : ครู
ผู้แทนจาก : กรรมการผู้แทนครู
เบอร์โทร : 087-08489228
อีเมล์ : naruemon_20@hotmail.com
ชื่อ-นามสกุล : นายสุทน ทับจาก
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
ผู้แทนจาก : กรรมการและเลขานุการ
เบอร์โทร : 089-4618559
อีเมล์ : suthonkl@gmail.com